Schemaläggning och optimering

Schemaläggning och optimering är nyckelfaktorer inom bemanningsplanering.  De utgör själva kärnan i avvägningen mellan att driva en effektiv verksamhet, att ge god kundservice och att ha nöjda anställda. Teleopti arbetar med schemaläggning utifrån tre grundprinciper: enkel användning, flexibilitet för anpassning till olika krav och kraftfulla algoritmer.

Enkel användning

Schemaläggning för ett kontaktcenter med multiskill/-site/-channel kan vara mycket komplex, men verktygen bör ändå vara enkla och lättanvända. Med Teleopti har du direkt tillgång till allt du behöver: det prognostiserade behovet, medarbetarnas önskemål, tillgänglighet, kompetens, avtal och arbetsregler. Produkten erbjuder färgstarka och anpassningsbara diagram för att följa upp prognostiserat behov, schemaläggningens effektivitet eller förväntade servicenivåer. Schemaläggningen är automatisk och manuella justeringar görs med dra-och-släpp-teknik.

Fördel:

  • Schemalägg möten eller gruppaktiviteter vid optimal tidpunkt med några få klick
  • Förenkla ansökan om byte eller frånvaro utan att bortse från verksamhetsbehovet
  • Simulera olika möjliga scenarion från samma enkla, användarvänliga gränssnitt

Flexibilitet 

Flexibilitet är nyckeln till att kunna hantera komplexa och ofta motstridiga krav, liksom verksamhetsbehov som förändras med tiden. Teleopti WFM ger resursplaneraren full kontroll över alla schemaläggningsparametrar och konfiguration, liksom över avvägningen mellan de två. Det är enkelt att samtidigt schemalägga heltids-, flextids- eller timanställd personal, eller att hitta den absolut bästa balansen mellan optimering, medarbetarnas önskemål och en rättvis schemaläggning. Med Teleopti WFM kan du justera in- och utdata för schemaläggning och optimering när behoven förändras.

Kraft

Åstadkom mer med mindre arbete, det är vad som förväntas av en lösning för bemanningsplanering. Teleopti ger möjlighet till detta med en unik uppsättning av schemaläggningsalgoritmer som skapar scheman med färre heltidstjänster och fördelar resurserna optimalt, under en dag eller under veckor eller månader framåt. Till skillnad från andra lösningar kan Teleopti WFM utnyttja varje tillgänglig flexibilitet i medarbetarnas möjliga arbetstid.  Detta ger fintrimmade scheman för behovet, baserat på arbetsbelastningen under valfri tidsperiod (veckor, månader osv.). När det oväntade inträffar går det snabbt och lätt att åtgärda med automatisk schemaomläggning av dagens aktiviteter, tillkallande av timresurser eller utnyttjande av övertid – allt i realtid. Allt detta samtidigt som hänsyn tas till juridiska, avtalsmässiga eller individuella avtal, medarbetarnas önskemål och rättviseaspekter i schemaläggningen.