Nöjdare medarbetare

Kraftfull mobilitet - arbeta var du än är! 

Balans i arbetslivet är mer än en tom fras, det är en nyckel till nöjdare personal, lägre personalomsättning, färre sjukdomar och lägre frånvaro, vilket i sin tur förbättrar service till kund och slutligen kontaktcentrets lönsamhet. En sådan sund balans mellan personalens privat- och arbetsliv kan nås med hjälp av paketet Teleopti WFM Lifestyle som består av 3 moduler där medarbetare kan önska arbetstider, läsa meddelanden och följa sina egna resultat - på jobbet, hemifrån eller på resande fot.  

Tillsammans låter dessa kraftfulla verktyg medarbetarna bli aktivt delaktiga i centrets bemanningsplanering. Medarbetarna kan själva påverka sina scheman genom t.ex. önskemål om dagar/tider, anmälan om skiftbyten och ansökningar om ledighet. Detta ger i sin tur nöjdare personal och betydligt färre ansökningar om schemaändringar. 

Vacation Planner

Den här självservicemodulen automatiserar processen för ledighetsansökan helt och hållet. När medarbetare ansöker om semester och andra typer av ledighet får de direkt svar på om ansökan beviljas eller inte. I MyTime-portalen* kan de enkelt se hur många av årets semesterdagar som återstår och ansöka om ledighet för enstaka dagar eller till och med timmar. Utifrån definierade semesterdagar eller uppsatta servicenivåer blir ansökningarna direkt och automatiskt beviljade, nekade eller placerade på en väntelista. Schemat uppdateras i realtid och medarbetarna ser svaret i MyTime*.

Fördelar:

  • Mindre administrativt arbete tack vare den automatiska hanteringen av ansökningar.
  • Nöjdare medarbetare som känner större kontroll tack vare omedelbara svar.
  • Ökad effektivitet: när ledigheten styrs av uppsatta servicenivåer beviljas bara ledighetsansökningar om servicenivåerna förväntas överstiga målen.

Shift Trader

Det här är ytterligare en helt automatisk modul där medarbetare kan se sina kollegors scheman och byta arbetspass i en eller flera dagar. En förfrågan skickas till kollegan, som kan välja att acceptera eller neka den. Därefter meddelas medarbetaren och ändringarna syns direkt i medarbetarens MyTime-portal*. Planeringsteamet kan sätta upp regler så att medarbetare kan byta så många eller så få arbetspass som de önskar utan att servicenivåerna påverkas.

Fördelar:

  • Mindre administrativt arbete tack vare den automatiska hanteringen av skiftbyten.
  • Nöjdare medarbetare som känner större kontroll tack vare omedelbara meddelanden om skiftbyten.
  • Skiftbyten hanteras automatiskt, utan negativ påverkan på servicenivåer eller medarbetarnas arbetstider, med hjälp av konfigurerbara regler för arbetstider och kompetenser.

Overtime Availability 

I den här automatiserade övertidshanterings-modulen, med två steg, kan medarbetare i början eller slutet av sitt arbetspass ange i sin MyTime-portal* när de kan arbeta övertid – eller när de är lediga. Resursplaneraren kan därefter se vilka medarbetare som är tillgängliga för de tidsperioder som kräver övertid. Medarbetare schemaläggs automatiskt efter behov, vilket säkerställer att servicenivåerna uppnås och att övertiden fördelas på rätt medarbetare.

Fördelar:

  • Mindre administrativt arbete tack vare den automatiska övertidshanteringen.
  • Nöjdare medarbetare som känner större möjlighet att påverka genom att kunna fylla i när de kan arbeta övertid.
  • Ökade servicenivåer där övertid fördelas korrekt och effektivt och därigenom säkerställer så låg under- och överbemanning som möjligt.

* Teleopti WFM MyTime – webbaserat medarbetarverktyg för att hitta dina mest värdefulla resurser

I Teleopti WFM MyTime kan medarbetare se sitt eget och andra medarbetares scheman och fylla i önskade arbetstider under valfri definierad period. Medarbetare kan också se sina prestationsrapporter och hur de följts, antal besvarade samtal, genomsnittlig samtalslängd och intjänade belöningsmärken.

Med Lifestyle kan medarbetare byta arbetspass, ansöka om ledighet och fylla i när de kan arbeta övertid, vilket gör MyTime-portalen till ett ännu mer kraftfullt verktyg. Meddelanden och schemaändringar uppdateras automatiskt i MyTime – i realtid.