Performance management

Konsultteamet från Teleopti har den insikt och expertis som krävs för att driva en kontinuerlig verksamhetsförbättring, samtidigt som avkastningen maximeras för det kapital som du investerat i Teleopti WFM.

Våra seniorkonsulter har varit med om samma utmaningar som ditt kontaktcenter ställs inför. De har redan hjälpt många organisationer (i olika storlekar, branscher och länder) att öka sin effektivitet. De kan hjälpa dig på samma sätt. 

Bemanningsplanering är en fortlöpande process som kan fortsätta att skapa värde i ditt kontaktcenter genom att förbättringsområden identifieras och åtgärdas.  Våra konsulter hjälper till att hitta dessa och att förbättra värdet för kritiska områden.

Förbättra effektiviteten

Teleopti kan hjälpa till att identifiera de kritiska områden som har negativ inverkan på effektiviteten i din kontaktcenterverksamhet. Utifrån en djupanalys av din miljö – som vi genomför – utformar vi en handlingsplan (Performance Optimisation Action Plan) för din organisation.  Planen pekar ut varje berört område och anger vilka åtgärder du kan vidta. Planen är utformad för att ge dig den insikt som behövs för att så fort som möjligt förbättra effektiviteten. Samtidigt hjälper vårt team till att maximera inverkan och värdet av den investering du gjort i Teleopti WFM.

Analys- och rapporteringshantering

Teleopti WFM Performance Manager hjälper till att strukturera WFM-rapporteringen och nyckeltal (KPI) så att alla intressenter i organisationen får den WFM-information de behöver för att förbättra effektiviteten i sitt specifika område av kontaktcenterverksamheten.

Värde

Här följer en lista över områden där du i första hand kan förvänta dig förbättringar som ett resultat av våra tjänster inom performance management:

Kvalitet

  • Högre servicenivåer
  • Färre processavbrott, och förbättrade lösningstider när avbrott ändå inträffar
  • Nöjdare personal tack vare mer rådgivning och jämnare arbetsbelastning 

Ekonomi

  • Ökad produktivitet via en bättre balans mellan kundhanteringstid och betald tid
  • Lägre resursbehov tack vare optimerad schemaläggning och bättre följsamhet
  • Mindre personalomsättning och/eller sjukfrånvaro orsakad av stress och dålig motivation

Teleopti seniorkonsulter inom verksamhetsutveckling 

Teleopti seniorkonsulter som arbetar med och har omfattande erfarenhet av verksamhetsutveckling inom kundvård, försäljning, marknadsföring och HR. Deras expertis ligger inom förändringsarbete (Change Management), förbättring av organisation och processer samt rådgivning till och rekrytering av ledningspersonal för kontaktcenter över hela världen.

Deras gedigna verksamhetsbakgrund och djupgående praktiska erfarenhet från ledning av förändringsprojekt gör dem extremt värdefulla inom ett mycket brett område.

För mer information, kontakta oss via info-(_sm3Remove)-_-(_a)-_teleopti-(d_)-_com.